Ппр американка: Американка ППР 32 х 1″ наружная резьба разъёмная

Содержание

PPR Американка ВР — Emirplast

GÜRAY METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  AYDINLATMA METNİ

Şirket olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Kışla Caddesi İncirlik Sokak No.16/A Topçular Eyüpsultan, İstanbul adresli Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda tüm hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun biçimde işleyebilecek, kaydedebilecek, sınıflayabilecek, güncelleyebilecek, saklayabilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler, bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla telefon, faks veya veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşterilerimizin kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmede bulunulması ve kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi – Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlenmesi

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar altında;

Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

 • İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası; 
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkililerinin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, erin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda;
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonları,
 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, işisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; kişisel veri alma yetkisi bulunan Kamu Tüzel Kişilerine, otoritelere, iştiraklerimize, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürüten şirketlere, tüm faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan 3. taraflara, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kurum kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve bağımsız denetim şirketlerine, aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından kendi personeli, müşteri temsilcileri, ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, sizin erişime imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden fiziken, elektronik ortamda ve/veya telefon-faks vb iletişim araçları kanalıyla toplanmaktadır. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6. Başvuru Yöntemleri

Başvurunuzu yazılı olarak Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi; Kışla Caddesi İncirlik Sokak No.16/A Topçular Eyüpsultan, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, noter vasıtasıyla tebligat yababilir, Güvenli Elektronik İmza ile E-posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz.
 

7. İletişim Bilgileri 

Unvan :  Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 

Adres :  Topçular Mh. Rami Kışla Caddesi, İncirlik Sokak No.16/A, Eyüpsultan, İstanbul 

Mersis :  44047486200001

Telefon :  0 212 567 74 88 

Faks :  0 212 501 52 26

Web :  www.guray.com.tr

E-posta :  [email protected]

PPR Американка НР — Emirplast

GÜRAY METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  AYDINLATMA METNİ

Şirket olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Kışla Caddesi İncirlik Sokak No.16/A Topçular Eyüpsultan, İstanbul adresli Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda tüm hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun biçimde işleyebilecek, kaydedebilecek, sınıflayabilecek, güncelleyebilecek, saklayabilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler, bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla telefon, faks veya veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşterilerimizin kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmede bulunulması ve kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi – Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlenmesi

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar altında;

Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

 • İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası; 
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkililerinin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, erin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda;
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonları,
 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, işisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; kişisel veri alma yetkisi bulunan Kamu Tüzel Kişilerine, otoritelere, iştiraklerimize, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürüten şirketlere, tüm faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan 3. taraflara, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kurum kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve bağımsız denetim şirketlerine, aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından kendi personeli, müşteri temsilcileri, ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, sizin erişime imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden fiziken, elektronik ortamda ve/veya telefon-faks vb iletişim araçları kanalıyla toplanmaktadır. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6. Başvuru Yöntemleri

Başvurunuzu yazılı olarak Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi; Kışla Caddesi İncirlik Sokak No.16/A Topçular Eyüpsultan, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, noter vasıtasıyla tebligat yababilir, Güvenli Elektronik İmza ile E-posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz.
 

7. İletişim Bilgileri 

Unvan :  Güray Metal Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 

Adres :  Topçular Mh. Rami Kışla Caddesi, İncirlik Sokak No.16/A, Eyüpsultan, İstanbul 

Mersis :  44047486200001

Telefon :  0 212 567 74 88 

Faks :  0 212 501 52 26

Web :  www.guray.com.tr

E-posta :  [email protected]

соединительная муфта, размеры разъемного соединения, пайка фитингов

Содержание:

Для соединения трубопроводов используются самые разные фитинги и приспособления. Ко всему разнообразию соединений предъявляются определенные требования, которые сходятся в том, что эффективность установленного фитинга должна быть предельной, а сам монтаж должен быть простым и быстрым.


Достаточно новым соединением для отечественного рынка является американка, названная так в силу того, что ее разработали и собрали в США. В данной статье будут рассмотрены размеры американок для полипропиленовых труб, их особенности и качества.

Отличительные особенности американки

Американка – это не какое-то конкретно соединение, а общее название, объединяющее в себе самые разные фитинги (уголки, краны, муфты и прочие). Конструктивно все эти элементы отличаются от аналогов обязательным наличием накидной гайки. Существуют и другие фитинги для полипропиленовых труб, но в этой статье остановимся на Американке.


Среди достоинств американки можно выделить следующие качества:

 1. Простое разъединение трубопровода вне зависимости от используемого материала. Для разъединения не требуется вращать трубы.
 2. Создание разъемного соединения за счет накидной гайки. Такая конструкция хороша тем, что при стыковании труб вращать нужно только гайку, а сами трубы при этом остаются неподвижными. Данный фактор в большинстве случаев является очень важным.
 3. В отличие от сгона, американка является разъемным соединением, не зависящим от длины фитинга и уплотнителя, установленного по резьбе.
 4. Герметичность, которая достигается за счет специальной прокладки. При использовании такого уплотнения получается очень простой монтаж, а в результате конструкция совершенно не протекает.

Виды соединений американки

Американка для полипропиленовых труб представляет собой резьбовое разборное соединение со специальным уплотнителем. Такое описание позволяет говорить о том, что американку можно использовать для соединения трубопровода неоднократно. Помимо данного фактора, подобное соединение позволяет быстро и без особых хлопот смонтировать любую систему, даже если она расположена в крайне неудобном для установки фитингов месте.

Две части трубопровода соединяются при помощи американки с использованием накидной гайки. В конструкцию фитинга входят два штуцера, уплотнительная прокладка и шестигранная накидная гайка. Удобства при монтаже добавляют и небольшие размеры американки для полипропиленовых труб, которые вкупе с отсутствием необходимости вращения труб существенно упрощают работу.


Ремонт и профилактику американки также нельзя назвать сложными – для них не потребуется ни специальное оборудование, ни новая прокладка. Пайка труб с американкой очень проста и незамысловата, поэтому заниматься этой работой может любой хозяин.

Фитинги американка для полипропиленовых труб позволяют создавать следующие виды соединений:

 • Соединение с внутренней резьбой;
 • Соединение с внешней резьбой;
 • Сварное соединение с накидной гайкой;
 • Комбинированное соединение.

Конструктивные особенности американки

Разъемное соединение полипропиленовых труб при использовании американки осуществляется за счет штуцера, поверхность которого может иметь коническую или плоскую форму.

Коническое уплотнение является более выгодным за счет своих достоинств:

 1. Длительный срок службы и высокая надежность при соединении металлических элементов без дополнительного уплотнения.
 2. Однородность материала, за счет чего достигается предельная устойчивость к температурным перепадам и агрессивной химической среде.
 3. Высокая герметичность, которая не нарушается при отклонениях, не превышающих 5 градусов.


Плоская поверхность штуцера немного хуже по характеристикам, но она не требует идеального качества соединяемых элементов. Конструктивно плоское уплотнение состоит из кольцевой прокладки, обычно изготавливаемой из тефлона. Остальные элементы такой американки создаются из нержавеющей стали. Читайте также: «Установка кранов для полипропиленовых труб – от выбора изделий до монтажа».

Классификация американок

Среди самых популярных видов американки стоит выделить следующие:

 • Муфта с наружной резьбой, подходящая для соединения полипропиленовых труб со стальными или сантехнических приборов;
 • Муфта с внутренней резьбой, которая, как и предыдущий вид, может использоваться в горячих и холодных трубопроводах, подходит для соединения стальных и полипропиленовых труб;
 • Трубная американка с внешней и внутренней резьбой, используемая в таких же ситуациях, что и предыдущие виды, но при этом позволяет создавать резьбовое соединение.

Соединительная муфта американка для полипропиленовых труб используется в тех случаях, где нужно соединить две части трубы, которые могут, помимо всего прочего, еще и иметь разный диаметр (прочитайте также: «Преимущества и недостатки соединительной муфты американки для труб, особенности использования»). В этом муфта американка не отличается от обычных фитингов. Одна часть муфты жестко фиксируется на трубе подходящим методом: к металлическим трубам она прикручивается, при соединении медных и стальных приваривается, а полипропиленовые и медные трубы – паяются. Вторая часть муфты представляет собой обычное разборное соединение.


Также при монтаже трубопровода может использоваться кран. Данный вид фитингов отличается меньшей популярностью – возможно, все дело в том, что преимущества кранов известны далеко не всем. До их появления соединение труб осуществлялось при помощи сгона, в конструкцию которого входила длинная резьба, специальная муфта, ответная резьба и контргайка. Прочитайте, что такое сгон в сантехнике, чтобы было легче ориентироваться в фитингах.

Шаровый кран гораздо лучше хотя бы потому, что его намного проще установить – весь процесс монтажа сводится к стягиванию двух деталей, которые еще и выравниваются самостоятельно. Совершив несколько оборотов гаечного ключа, можно соединить кран и американку, тем самым установив надежное соединение.


Данные краны очень хорошо подходят для монтажа отопительных систем. Например, если установить радиатор, используя две расположенные с каждой стороны американки, то можно добиться очень хороших результатов: во-первых, при необходимости радиатор будет легко демонтироваться, во-вторых, появляется возможность регулирования подачи воды и температуры в системе.

Еще одной интересной разновидностью американки является угловой кран. Его главная особенность заключается в универсальности – одна такая американка под пайку полипропиленовых труб заменяет собой несколько простых соединений, что позволяет существенно упростить монтаж. Также в кранах могут использоваться разные ручки, позволяющие уменьшить необходимые для поворота усилия и упростить его.

Ключи для американок

Чтобы устанавливать и демонтировать трубы, соединенные при помощи американки, требуется специальный ключ, подходящий именно для этих фитингов. При обустройстве трубопроводов чаще всего применяются американки размера 12 и 34 с двумя внутренними выступами. Несколько реже применяется шестигранный фитинг.

Впрочем, ключ для американки можно изготовить самостоятельно. Для этого нужен кусок профильной арматуры. Такую заготовку нужно нагреть, выгнуть до состояния квадрата и придать конусообразную форму. После этого металл нужно закалить, чтобы обеспечить необходимую прочность инструмента.


Необходимость конусной формы на первый взгляд не выглядит очевидной, но это очень важный момент. Дело в том, что выступы на разных американках могут иметь небольшие отличия в габаритах выступов. К тому же, форма конуса позволит работать еще и с шестигранными фитингами.

Для фиксации металлических американок вполне подойдут обычные пассатижи.


Заключение

Использование американок при монтаже трубопровода – это хорошее решение, поскольку данные фитинги позволяют сделать надежную конструкцию быстро и легко. Широкий ассортимент и универсальность положительно влияют на распространенность американок, и их с каждым годом используют все чаще и чаще. 

Как используется американка для полипропиленовых труб – виды и особенности соединений

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=»#1″>Отличительные особенности американки</a><br> <a href=»#2″>Виды соединений американки</a><br> <a href=»#3″>Конструктивные особенности американки</a><br> <a href=»#4″>Классификация американок</a><br> <a href=»#5″>Ключи для американок</a> </div> <p> Для соединения трубопроводов используются самые разные фитинги и приспособления. Ко всему разнообразию соединений предъявляются определенные требования, которые сходятся в том, что эффективность установленного фитинга должна быть предельной, а сам монтаж должен быть простым и быстрым. </p> <p> <img alt=»муфта американка соединительная для полипропиленовых труб» src=»/upload/medialibrary/81e/81e3c32182a70a44f8228db02da23050.jpg» title=»американка для полипропиленовых труб»><br> </p> <blockquote> <p> Достаточно новым соединением для отечественного рынка является американка, названная так в силу того, что ее разработали и собрали в США. В данной статье будут рассмотрены размеры американок для полипропиленовых труб, их особенности и качества. </p> </blockquote> <h3><a name=»1″></a>Отличительные особенности американки</h3> <p> Американка – это не какое-то конкретно соединение, а общее название, объединяющее в себе самые разные фитинги (уголки, краны, муфты и прочие). Конструктивно все эти элементы отличаются от аналогов обязательным наличием накидной гайки. Существуют и другие <a href=»/vidy-trub/kakie-polipropilenovye-truby-i-fitingi-stoit-ispolzovat-obzor-assortimenta.html» data-turbo=»false»>фитинги для полипропиленовых труб</a>, но в этой статье остановимся на Американке. </p> <p> <img alt=»американка под пайку полипропиленовых труб» src=»/upload/medialibrary/e56/e56fc0f30ac969e9eace461d8247e0cf.jpg» title=»фитинги американка для полипропиленовых труб»><br> </p> <p> Среди достоинств американки можно выделить следующие качества: </p> <ol> <li>Простое разъединение трубопровода вне зависимости от используемого материала. Для разъединения не требуется вращать трубы.</li> <li>Создание разъемного соединения за счет накидной гайки. Такая конструкция хороша тем, что при стыковании труб вращать нужно только гайку, а сами трубы при этом остаются неподвижными. Данный фактор в большинстве случаев является очень важным.</li> <li>В отличие от сгона, американка является разъемным соединением, не зависящим от длины фитинга и уплотнителя, установленного по резьбе.</li> <li>Герметичность, которая достигается за счет специальной прокладки. При использовании такого уплотнения получается очень простой монтаж, а в результате конструкция совершенно не протекает.</li> </ol> <h3><a name=»2″></a>Виды соединений американки</h3> <p> Американка для полипропиленовых труб представляет собой резьбовое разборное соединение со специальным уплотнителем. Такое описание позволяет говорить о том, что американку можно использовать для соединения трубопровода неоднократно. Помимо данного фактора, подобное соединение позволяет быстро и без особых хлопот смонтировать любую систему, даже если она расположена в крайне неудобном для установки фитингов месте. </p> <p> Две части трубопровода соединяются при помощи американки с использованием накидной гайки. В конструкцию фитинга входят два штуцера, уплотнительная прокладка и шестигранная накидная гайка. Удобства при монтаже добавляют и небольшие размеры американки для полипропиленовых труб, которые вкупе с отсутствием необходимости вращения труб существенно упрощают работу. </p> <p> <img alt=»размеры американок для полипропиленовых труб» src=»/upload/medialibrary/dd3/dd3e096f003d3f4c7b0d89a4b7a7e300.jpg» title=»муфта американка соединительная для полипропиленовых труб»><br> </p> <blockquote> <p> Ремонт и профилактику американки также нельзя назвать сложными – для них не потребуется ни специальное оборудование, ни новая прокладка. Пайка труб с американкой очень проста и незамысловата, поэтому заниматься этой работой может любой хозяин. </p> </blockquote> <p> Фитинги американка для полипропиленовых труб позволяют создавать следующие виды соединений: </p> <ul> <li>Соединение с внутренней резьбой;</li> <li>Соединение с внешней резьбой;</li> <li>Сварное соединение с накидной гайкой;</li> <li>Комбинированное соединение.</li> </ul> <h3><a name=»3″></a>Конструктивные особенности американки</h3> <p> Разъемное соединение полипропиленовых труб при использовании американки осуществляется за счет штуцера, поверхность которого может иметь коническую или плоскую форму. </p> <p> Коническое уплотнение является более выгодным за счет своих достоинств: </p> <ol> <li><strong>Длительный срок службы</strong> и высокая надежность при соединении металлических элементов без дополнительного уплотнения.</li> <li><strong>Однородность материала</strong>, за счет чего достигается предельная устойчивость к температурным перепадам и агрессивной химической среде.</li> <li><strong>Высокая герметичность</strong>, которая не нарушается при отклонениях, не превышающих 5 градусов.</li> </ol> <p> <img alt=»разъемное соединение полипропиленовых труб» src=»/upload/medialibrary/6b1/6b1097ee0d689a8ba4107331d222bb30.jpg» title=»размеры американок для полипропиленовых труб»><br> </p> <blockquote> <p> Плоская поверхность штуцера немного хуже по характеристикам, но она не требует идеального качества соединяемых элементов. Конструктивно плоское уплотнение состоит из кольцевой прокладки, обычно изготавливаемой из тефлона. Остальные элементы такой американки создаются из нержавеющей стали. Читайте также: «<a href=»//trubaspec.com/montazh-i-remont/ustanovka-kranov-dlya-polipropilenovykh-trub-ot-vybora-izdeliy-do-montazha.html» data-turbo=»false»>Установка кранов для полипропиленовых труб – от выбора изделий до монтажа</a>». </p> </blockquote> <h3><a name=»4″></a>Классификация американок</h3> <p> Среди самых популярных видов американки стоит выделить следующие: </p> <ul> <li><strong>Муфта с наружной резьбой</strong>, подходящая для соединения полипропиленовых труб со стальными или сантехнических приборов;</li> <li><strong>Муфта с внутренней резьбой</strong>, которая, как и предыдущий вид, может использоваться в горячих и холодных трубопроводах, подходит для соединения стальных и полипропиленовых труб;</li> <li><strong>Трубная американка с внешней и внутренней резьбой</strong>, используемая в таких же ситуациях, что и предыдущие виды, но при этом позволяет создавать резьбовое соединение.</li> </ul> <p> Соединительная муфта американка для полипропиленовых труб используется в тех случаях, где нужно соединить две части трубы, которые могут, помимо всего прочего, еще и иметь разный диаметр (прочитайте также: «<a href=»//trubaspec.com/soedinenie-trub/preimushchestva-i-nedostatki-soedinitelnoy-mufty-amerikanki-dlya-trub-osobennosti-ispolzovaniya.html» data-turbo=»false»>Преимущества и недостатки соединительной муфты американки для труб, особенности использования</a>»). В этом муфта американка не отличается от обычных фитингов. Одна часть муфты жестко фиксируется на трубе подходящим методом: к металлическим трубам она прикручивается, при соединении медных и стальных приваривается, а полипропиленовые и медные трубы – паяются. Вторая часть муфты представляет собой обычное разборное соединение. </p> <p> <img alt=»пайка труб с американкой» src=»/upload/medialibrary/fe6/fe63b33b9acc9fa433f2c4c226ccb9b0.jpg» title=»американка для полипропиленовых труб размеры»><br> </p> <p> Также при монтаже трубопровода может использоваться кран. Данный вид фитингов отличается меньшей популярностью – возможно, все дело в том, что преимущества кранов известны далеко не всем. До их появления соединение труб осуществлялось при помощи сгона, в конструкцию которого входила длинная резьба, специальная муфта, ответная резьба и контргайка. Прочитайте, <a href=»/soedinenie-trub/kakie-sgony-dlya-trub-naibolee-effektivny-i-nadyezhny-vidy-i-osobennosti.html» data-turbo=»false»>что такое сгон в сантехнике</a>, чтобы было легче ориентироваться в фитингах. </p> <p> Шаровый кран гораздо лучше хотя бы потому, что его намного проще установить – весь процесс монтажа сводится к стягиванию двух деталей, которые еще и выравниваются самостоятельно. Совершив несколько оборотов гаечного ключа, можно соединить кран и американку, тем самым установив надежное соединение. </p> <p> <img alt=»американка для полипропиленовых труб размеры» src=»/upload/medialibrary/123/1232a7b0b0e61f52769a55423d4f7b6e.jpg» title=»разъемное соединение полипропиленовых труб»><br> </p> <p> Данные краны очень хорошо подходят для монтажа отопительных систем. Например, если установить радиатор, используя две расположенные с каждой стороны американки, то можно добиться очень хороших результатов: во-первых, при необходимости радиатор будет легко демонтироваться, во-вторых, появляется возможность регулирования подачи воды и температуры в системе. </p> <blockquote> <p> Еще одной интересной разновидностью американки является угловой кран. Его главная особенность заключается в универсальности – одна такая американка под пайку полипропиленовых труб заменяет собой несколько простых соединений, что позволяет существенно упростить монтаж. Также в кранах могут использоваться разные ручки, позволяющие уменьшить необходимые для поворота усилия и упростить его. </p> </blockquote> <h3><a name=»5″></a>Ключи для американок</h3> <p> Чтобы устанавливать и демонтировать трубы, соединенные при помощи американки, требуется специальный ключ, подходящий именно для этих фитингов. При обустройстве трубопроводов чаще всего применяются американки размера 12 и 34 с двумя внутренними выступами. Несколько реже применяется шестигранный фитинг. </p> <p> Впрочем, ключ для американки можно изготовить самостоятельно. Для этого нужен кусок профильной арматуры. Такую заготовку нужно нагреть, выгнуть до состояния квадрата и придать конусообразную форму. После этого металл нужно закалить, чтобы обеспечить необходимую прочность инструмента. </p> <p> <img alt=»фитинги американка для полипропиленовых труб» src=»/upload/medialibrary/162/162fa968182b0b79e5dccfa9c91c351c.jpg» title=»пайка труб с американкой»><br> </p> <p> Необходимость конусной формы на первый взгляд не выглядит очевидной, но это очень важный момент. Дело в том, что выступы на разных американках могут иметь небольшие отличия в габаритах выступов. К тому же, форма конуса позволит работать еще и с шестигранными фитингами. </p> <p> Для фиксации металлических американок вполне подойдут обычные пассатижи. </p> <p> </p> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Что такое американка.» src=»//www.youtube.com/embed/Qyvzf8VlJ9Y?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <strong><br> </strong> <p> </p> <p> <strong>Заключение</strong> </p> <p> Использование американок при монтаже трубопровода – это хорошее решение, поскольку данные фитинги позволяют сделать надежную конструкцию быстро и легко. Широкий ассортимент и универсальность положительно влияют на распространенность американок, и их с каждым годом используют все чаще и чаще.  </p>

Как установить американку для полипропиленовых труб

Начинающие сантехники, и люди, которые просто случайно столкнулись с этим словом, часто задаются вопросом, о том, что же такое “американка”.

Если кто-то впервые слышит это слово, то на ум ему приходит немного другая американка, а точнее, женщина из Америки, либо фильм, с одноименным названием, но на самом деле это не так. Для того чтобы понять значение этого слова, нужно узнать еще одно, и звучит оно как “фитинг”. Этим словом обычно называют уголки, тройники и муфты, необходимые для соединения труб в сантахнике.

Что это за элемент

Теперь приступим к понятию самого слова: американка является, по сути, фитингом, который необходим для быстрого и простого соединения труб многих видов, в том числе и полипропиленовых.

При использовании таких американок для стальных и медных, металлопластиковых и полипропиленовых, а также других видов труб можно без каких-либо особых знаний и умений собрать трубопровод. (Подробно о соединении металлопластиковых труб Вы можете прочитать в этой статье).

Основные отличия

Если спросить у любого профессионального сантехника, чем различается обычный кран и специальный кран американка, или самая обычная муфта и простая американка, то он без проблем выделит несколько преимуществ:
 1. Можно без какого-либо вращения труб произвести разбор сантехники, это очень удобно, особенно в условиях, когда к трубам доступ сильно затруднен.
 2. Намного удобнее и практичнее так называемого сгона. Имеет меньший размер. Сгон не является разъемным соединением.
 3. У американки есть специальная подкладка – уплотнитель, которая и упрощает установку данного фитинга, так как использование фум-ленты или других герметизирующих средств не требуется.
 4. Врезка не обязательна.

Типы сборки

Соединение, называемое американкой, является резьбовым, и без проблем поддается разбору.

Имеет в своей конструкции уплотнительное кольцо. Есть возможность неоднократного использования американки.

Благодаря всем этим факторам, американку возможно установить даже в самых недоступных местах, не требует большого усилия даже при монтаже особо крупных деталей. Если вдруг будет необходимо заменить данную муфту, то это не составит особой проблемы, так как демонтируется американка настолько же просто, как и устанавливается.

Если необходимо состыковать два каких-либо отрезка трубы, то американка с обычной накидной гайкой справится с этим делом. Положительной чертой такого метода является неоднократный демонтаж и сборка сантехники.

Есть огромное количество вариаций соединения труб с помощью американской муфты, они весьма разнообразны и могут быть, например, такими:

 • соединение с нанесением внешней резьбы;
 • соединение с нанесением резьбы внутренней;
 • свариваемое соединение при помощи специальной накидной гайки.

Также вышеперечисленные соединения можно выполнить в любой комплектности.

Из чего производятся

Самые популярные и распространенные материалы, используемые в американках – это нержавеющая сталь, обычная сталь, латунь, чугун, с добавлением полипропилена, если этот фитинг изготовлен для использования в системах из полипропиленовых труб.

Цена и все характеристики, температурные, гидравлические и другие в первую очередь будут зависеть от использованного в американке материала, ну и соответственно от цены.

Ассортимент таких американок действительно широкий, на любой бюджет и к любой системе. Зачастую производитель покрывает фитинг никелем или другими защитными слоями, для защиты от внешних условий среды, и для красоты соединений.

Установка

Обычно трубопроводы из полипропиленовых труб монтируются с помощью диффузной сварки, при помощи которой трубы напрочь спаиваются и становятся очень герметичными.

Срок такой конструкции, при эксплуатации с холодной водой в системе, растягивает срок службы труб до 15 лет, а с горячей водой трубы следует менять уже через 6 – 7 лет.

Вот небольшая инструкция, которая поможет установить американку:

 1. Необходимо подготовить тубы, снять фаску, там, где это нужно, и обрезать трубы до необходимой длины.
 2. С пластиковыми трубами следует провести калибровку.
 3. Присоединяется фитинг, к примеру, если трубы имеют в диаметре 25 мм, то муфта должна быть такого же диаметра. Помнить о том, что американка является разъемной муфтой, и первой зафиксировать ту часть, которую необходимо приваривать, после чего собирается остаточная часть, чаще всего – это резьба.
 4. Необходимо несильно затянуть штуцер и проверить качество работы, чтобы в случае некорректной установки все исправить. Теперь уже можно открыть вентиль и проверить на протечки.
 5. Только после того, как вы убедитесь в том, что абсолютно никаких протечек нет, разрешено затягивать накидную гайку, и стоит отметить, что выполнить это следует плотно, для того, чтобы создать герметичность соединения.

Абсолютно ничего сложного в установке нет, и реально выполнить все процедуры своими силами в домашних условиях.

Смотрите видео, в котором специалист подробно демонстрирует процесс монтажа участка водопровода с помощью американки для полипропиленовых труб:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Американка полипропиленовая

Американка полипропиленовая с внутренней резьбой – соединительный вид фитинга, предназначенный для стыковки между собой труб и сантехнических изделий выполненных их разного вида материалов,  с нанесенной внутренней резьбой. Конструкция изделия состоит из двух фитингов с нанесеной внутренней резьбой, накидной шестигранной быстроразъемной гайки с резьбой и полиуретановой, резиновой или паронитовой прокладки для обеспечения герметичности соединения. Говоря простым языком-  это муфта с буртиком и накидной гайкой, упирающийся в этот буртик, которая позволяет осуществить монтаж/демонтаж двух отрезков трубы или сантехнических изделий  посредством вращения всего одной гайки. Данный вид фитинга изготавливается из комбинаций нержавеющей стали и полипропилена, а так же латунных сплавов, нержавейки, чугуна. Наружная поверхность американки с внутренней резьбой обязательно имеет декоративное покрытие из никеля     обеспечивающее изделие не только эстетическим видом, но и защитной функцией – оберегает от коррозии и механических повреждений, поэтому при монтаже не рекомендуется использование, слишком грубых инструментов. Чаще всего монтаж осуществляется при помощи накидного и рожкового ключа.

Основные плюсы американок с внутренней резьбой:

 1. несложный монтаж на любые типы труб;
 2. высокий уровень герметичности;
 3. данный тип фитинга дает возможность осуществлять монтаж и демонтаж любых переходов, угловых соединений, а так же подключать краны и любую другую сантехнику;

Основные технические характеристики американки полипропиленовой.

 • Материал — PPR (полипропилен)
 • Плотность — 0,91 — 0,92 г/см.
 • Предел текучести — 27-30 H\мм.
 • Предел прочности — 34-35 H\мм.
 • Коэф. теплопроводности — 0,23 мм/м С.
 • Диапазон наружных диаметров: 20 — 110 мм 
 • Толщина стенки — от 4,5 мм.
 • Вес — от 12 гр.\шт 
 • Внутренний диаметр — от 19.4 мм.
 • Диаметр в Дюймах — от 1\2
 • Максимальная рабочая температура:+ 95°С
 • Страна-производитель: Россия
 • Цвет: белый, серый
 • Срок службы: до 50 лет
 • Наличие: в наличии.

Единицы давления.

 1. Барий — 25 Бар.
 2. Миллипаскаль — 0,25 МПа.
 3. Атмосфер — 24,64 Атм.

Выбор товара как заказать и купить американку полипропиленовую.

Выберите необходимый товар, воспользовавшись нашим каталогом, в котором представлены изделия с указанием цены, а также подробное описание, фотографии и видео. Выбрав необходимый фитинг из ассортимента, составте заявку и отправте нам на почту, адрес которой указан в разделе «Контакты». Так же Вы можете оформить заказ по телефону 8(343)2077779, либо получить подробную консультацию о товаре. 

Таблица цены на американка полипропиленовая.
НОМЕНКЛАТУРА
20х1/2
20х3/4
25х1/2
25х3/4
25х1
32х3/4
32х1
40х1.1/4
50х1.1/2
63х2
Установка «монтаж» американка полипропиленовая. 

Устанавливаться фитинг в любом удобном монтажном положении, не допускаются изгибы и перекосы нарушения соосности в соединении, на детали не должно быть пыли и грязи. Монтаж в не помещении должен осуществляться при температуре не ниже +5 °С. Соединение фитинга с трубой производится методом термической сварки с помощью сварочного аппарата для полипропилена, при настроечной температуре не более 250?С. Фитинг должен эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице технических характеристик и при режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации трубопроводов.

Условия доставка американок полипропиленовых.

Все цены, указанные в каталоге действительны, но приведены без учета стоимости доставки. Стоимость доставки зависит от веса, количества и категории товара. Клиент получает заказанный им товар в течении 1-2 дней после получения оплаты в период с 10 до 21 часа, время доставки согласовывается с клиентом. Поставщик может изменить сроки и время доставки, однако это происходит только в случае затрудненного дорожного движения, либо других форс-мажорных ситуаций. Мы так же доставляем наш товар в любой город России, где находятся пункты выдачи нашего товара (см. раздел «Пункты выдачи по России»).

Гарантия на американку полипропиленовую.

Гарантийный срок составляет один год со дня производства. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия не распространяется в случаях: Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ. Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий. Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета. Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств. Повреждений, вызванных неправильными действиями Потребителя. Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. 

Ваши отзывы о американке полипропиленовой вы можете оставить в блоке «Отзывы клиентов» 

 

что это такое, муфта и фитинги для соединения труб размером 32 мм

Происхождение слова «американка» понять довольно сложно. Понятно, что оно пришло в нашу речь из-за океана. На самом деле, в русском языке используется много слов «американка»: это и вид спорта, и обшивка дома деревянным сайдингом, и множество других вещей так называют.

Много лет назад американскими инженерами был разработан способ соединения криогенных трубопроводных систем, его назвали седло-шар. Этот метод стыковки труб получил широкое распространение благодаря простоте и своим функциональным возможностям. Второе название этого соединения — фитинг.

Его используют для соединения труб, выполненных из металла и полипропилена.

Между ними существуют определенные конструктивные различия. Например, изменения бороздки на штуцере и разные размеры уплотнений обеспечили снижение требований к подгонке соединяемых деталей.

Особенности

Сразу после изобретения фитинг нашел свое применение при создании систем из металлических труб условным диаметром от 15 до 100 мм. Герметичность стыков достигалась с использованием специальных составов, которые наносили на поверхности деталей американки, подлежащих стыковке. После того как нанесенный состав застывал, рабочая жидкость (или газ) свободно циркулировала в трубопроводной системе. Этот метод до сих пор применяют для разборных соединений из чугунных деталей и покрытых цинковой пылью. Такое покрытие изготавливают при температуре 500 градусов.

При сборке отопительных схем из полипропиленовых труб, в частности, выполнения разводов магистрали, отводов и стыковки между собой труб применяют специальные фитинги, выполненные из полипропилена и предназначенные для установки в схемах подачи тепла и воды.

Ассортимент этой продукции довольно велик и поэтому их количество и виды определяют еще на этапе проектирования трубопровода. То есть перед началом работ должна быть выполнена отрисовка расположения линий, точек монтажа фитингов. Для их подбора необходимо обладать определенными знаниями.

Виды

Чем различаются фитинги, применяемые для монтажа полипропиленовых магистралей? Все дело в том, что присоединительные компоненты не подразделяют по их назначению, в отличие от полимерных труб, которые делят на те, что монтируют для схем подачи тепла и на те, которые устанавливают в структуры поставки воды. Причина такого разделения довольно проста — из-за малых габаритов они лишь ненамного изменяют свои размеры, то есть эти детали не нуждаются в использовании арматуры.

Толщина стенок фитинга больше чем у трубы, а это непременно оказывает влияние на тепловую деформацию материала, из которого изготовлены трубы.

Фитинги можно разделить на следующие виды:

 • уголки;
 • тройники и крестовины;
 • муфты;
 • переходы;
 • другие элементы.

Каждый тип фитингов изготовлен под определенный размер, их выпускают под условный диаметр, например, переходник Ду-32 или Ду-25. Но сложилось так, что они редко превышают размер в 50 мм. Детали, которые производят из цельного полипропилена, могут быть соединены только с помощью пайки, другие способы для их стыковки не подходят. Фитинг из этого материала с одной стороны припаивают к трубе. На другом конце этой детали сделана резьба, которая залита в полимер и ее надевают на конец другой трубы. За счет этого решения номенклатура этих изделий значительно выросла и это обеспечивает выполнение практически любых соединений.

В последние годы используют обжимки, которые позволяют выполнить переход с трубы, выполненной из металла, на полипропилен или металлопластик. Но если сборка выполнена с нарушением технологии или в проекте допущены ошибки, то такая нестыковка может привести к появлению течи еще до окончания первого отопительного сезона.

Уголки, произведенные из ППР (полипропилена), выпускают в разных исполнениях, с углом по осям 30, 45 и 90 градусов. Тройники и крестовины выпускают и под пайку, и под резьбовое соединение. Их отличает наличие еще одного исполнения – переходного. Их производят на случай, если возникает необходимость соединения между собой труб разного размера или разного материала.

К другим элементам относят компенсаторные детали, пробки, обводы.

При подборе фитингов проектировщик должен уделить внимание и на присоединительные размеры. Они должны соответствовать размерам трубопровода.

Технология использования

Популярное соединение, применяемое довольно часто, выглядит следующим образом: на теле штуцера размещена накидная гайка. Основная задача этого компонента обеспечение разъемного стыкового соединения. Для разборки такого соединения не потребуется вращение компонентов стыковки, надо просто отвернуть гайку.

В основе работы американки для полипропиленовых труб лежит простой принцип. На одном торце детали обустроен пропиленовый конец под пайку, на другом установлен штуцер с резьбой, посредством которой происходит сжимание резинового герметизирующего уплотнения. После того как выполнена затяжка, уплотнение исключает возможность протечки влаги через резьбовое соединение.

Американка различается по методу выполнения уплотнения, точнее, она может быть использована с пластинами двух типов:

 • с плоской поверхностью и тонкой прокладкой;
 • с уплотнением в форме конуса, изготовленным в виде кольцевой прокладки.

Первый вариант основывается на следующем принципе – гайка прижимает две плоскости. Между ними установлен уплотнитель. Во втором варианте исполнения используется штуцер, выполненный в форме конуса. На него надета прокладка в форме кольца. Гайка погружает установленный уплотнитель во встречную часть.

Второй тип исполнения превышает по своим эксплуатационным свойствам первое исполнение, но стоит значительно дороже.

Соединение труб фитингами

В случае изготовления обычного стыка использование фитингов не представляет особой сложности. Используется обыкновенная пайка. Но когда речь заходит о создании резьбового соединения, то следует строго соблюдать определенную последовательность выполнения операций. Вначале для герметизации стыка соединяют между собой резьбовые детали, затем применяют пайку. Кстати, при определенных условиях используют фум – специальную ленту или нить для герметизации резьбовых стыков.

Соединение труб между собой с применением американки выглядит иначе. На первом этапе выполняют пайку полипропиленовой трубы, затем выполняют затяжку накидной гайки. Соединение такого типа не требует никакого дополнительного уплотнения.

Существуют модели небольших диаметров, в которых предустановлены разъемные соединения.

В месте соединения магистральных труб к котлу или к другим устройствам чаще всего устанавливают шаровой кран, изготовленный на базе американки. И вместо установления соединительной арматуры по отдельности, монтируют только американки.

Такое же решение можно применить и при включении других типов отопительного оборудования, например, бойлеров косвенного нагрева или гидравлического аккумулятора. Эти устройства нуждаются в обслуживании, ремонте, а также замены в определённый нормативной документацией срок.

Полезные советы

Выполняя сборку этих устройств, между ними желательно установить кран или байпас. В ином случае для ремонта арматуры придется освобождать от рабочей среды всю систему полностью.

Выбирая трубные изделия ППР и фитинги, необходимо рассчитать монтажную структуру системы подачи тепла. При этом необходимо рассчитать диаметры труб на всех участках системы отопления, количество поворотов, отводов, сгонов. В противном случае придется во время работы много раз сходить в магазин сантехники.

Полипропиленовые трубы и фитинги обладают длительным сроком эксплуатации – порядка пятидесяти лет. Это обусловлено тем, что эти изделия не подвержены коррозии. Во время использования этих изделий не выделяются вредные вещества.

Полипропилен обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Вода в таких трубах остывает значительно дольше, ток воды не сопровождается характерным шумом. Трубопровод, сооруженный из этих материалов, отвечает всем требованиям нормативной документации, принятой на территории нашей страны. Именно это позволяет устанавливать трубы, выполненные из полипропилена в жилых домах, на производстве пищевой продукции и медицинских учреждениях.

О том, что такое «американки» для полипропиленовых труб, смотрите в следующем видео.

Обновленный рейтинг PPR для фэнтези-футбола 2021 года: 200 лучших шпаргалок

Посмотрим правде в глаза — даже если вы активно нашли путь к этой статье, вы не согласитесь с ней. Более того, вы хотите, чтобы с этим не согласились. Вам не терпится указать, как глупо, что игрок X находится выше игрока Y, что все QB слишком высоки или что ваш любимый новичок пятого состава WR даже не находится в нем. У вас нет никаких сомнений в том, что во сне вы могли бы улучшить фэнтезийный рейтинг Top 200 PPR.Ваша единственная   надежда  , что другие лохи в вашей лиге примут этот рейтинг близко к сердцу, разрабатывая свои черновые стратегии.

Эх, может ты и прав. В конце концов, это фэнтези-футбол. Мы вкладываем много времени и энергии в наш предсезонный рейтинг, но травмы, неожиданные вылеты, прорывы из ниоткуда и другие разные странные вещи случаются каждый год. И именно поэтому эти рейтинги заслуживают внимания.

ДОМИНИРУЙТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ: Шпаргалка Ultimate 2021

Как бы вы ни были уверены в своей способности оценивать игроков, вы знаете, что ошибались в прошлом.Получение разных точек зрения на предсезонный рейтинг может не только помочь вашим выборам, но также может дать вам представление о том, что думают другие владельцы в вашей лиге. Если у нас есть игрок с рейтингом значительно ниже, чем у вас, скорее всего, по крайней мере несколько других игроков тоже. Это может означать, что вам не нужно тянуться так же высоко к вашему любимому спящему человеку.

РЕЙТИНГ PPR FANTASY 2021:
Квотербек | Бег назад | Широкий приемник | Плотный конец | Д/СТ | Kicker

Также важно понимать разницу между подсчетом очков PPR и стандартным подсчетом очков.Это звучит интуитивно, но если вы привыкли играть в одной лиге против другой, легко переоценить (или недооценить) различия. Кроме того, настройки вашей лиги по умолчанию или другие наборы опубликованных рейтингов могут быть оптимизированы для стандартного подсчета очков, даже если вы участвуете в лиге PPR, что действительно может повлиять на ход вашего драфта.

РЕЙТИНГ В СТАНДАРТНОМ ФЭНТЕЗИ 2021:
Квотербек | Бег назад | Широкий приемник | Плотный конец | Д/СТ | Кикер | Top 200

Помимо того, что приемы, очевидно, имеют большее значение в лигах PPR, все QB и D/ST обычно стоят немного меньше.Проще говоря, для RB, WR и TE доступно больше очков, поэтому они имеют большую ценность. Хотя QB имеют одинаковую ценность по отношению друг к другу, они не так сильно превосходят другие позиции.

2021 FANTASY AUCTION VALUES (Standard & PPR):
Защитник | Бег назад | Широкий приемник | Плотный конец | Д/СТ | Кикер | Всего

Различия в нашем стандартном рейтинге и рейтинге PPR начинаются сразу же, когда Деррик Генри, наш игрок № 1 в стандартной лиге, опускается на № 1.5-е место в PPR после Кристиана Маккефри, Саквона Баркли, Элвина Камара и Далвина Кука. Тайрик Хилл, наш лучший стандарт WR, опускается на пятое место среди ловцов передач после Даванте Адамса, ДеАндре Хопкинса, Стефона Диггса и Кэлвина Ридли. Когда речь идет о таких игроках высшего уровня, разница незначительна, но все же влияет на значения, даже в форматах PPR с половиной балла.

ЕЩЕ 2021 РЕЙТИНГ FANTASY:
Superflex Top 200 | Superflex Top 200 PPR | ВПЛ | Новички | O-lines

Конечно, ваши самые большие проблемы с этим рейтингом, вероятно, будут дальше по списку.Защитники комитетов, WR в новых нарушениях, потенциальные прорывные TE — все эти типы игроков ежегодно вызывают ожесточенные споры среди владельцев фэнтези. Это часть того, что делает фэнтези-футбол таким увлекательным. В любом случае, просмотр разных точек зрения только сделает вашу подготовку к драфту более всесторонней и поможет вам достичь того, к чему мы все стремимся: фэнтези-чемпионата.

2021 FANTASY SLEEPERS:
Защитник | Бег назад | Широкий приемник | Плотный конец | Д/СТ | Каждая команда

Мы продолжим корректировать этот рейтинг 200 лучших PPR и предоставлять дальнейший анализ до первой недели, так что следите за обновлениями!

2021 FANTASY TIERS & DRAFT STRATEGY:
Защитник | Бег назад | Широкий приемник | Плотный конец | D / ST

2021 Fantasy PPR Рейтинги: Топ 200 Техническая лист

Рейтинги на основе PROLT-TOICE PPR, Четырехменные прохождения TD Scaring

RING Игрок Позиция
1 Кристиан Маккефри, Пантеры РБ
2 Элвин Камара, Святые РБ
3 Саквон Баркли, Гиганты РБ
4 Далвин Кук, Викинги РБ
5 Деррик Генри, Титаны РБ
6 Иезекииль Эллиотт, Ковбои РБ
7 Даванте Адамс, Packers ВР
8 ДеАндре Хопкинс, кардиналы ВР
9 Стефон Диггс, Билли ВР
10 Трэвис Келси, начальники ТЭ
11 Аарон Джонс, Packers РБ
12 Антонио Гибсон, Вашингтон РБ
13 Кэлвин Ридли, Соколы ВР
14 Тайрик Хилл, Чифс ВР
15 Клайд Эдвардс-Хелер, начальники РБ
16 Остин Экелер, Зарядные устройства РБ
17 Аллен Робинсон, Медведи ВР
18 Даррен Уоллер, Рейдеры ТЭ
19 Ник Чабб, Браунс РБ
20 Джонатан Тейлор, Colts РБ
21 ДК Меткалф, Сихокс ВР
22 Дэвид Монтгомери, Медведи РБ
23 Наджи Харрис, Стилерс РБ
24 Майлз Сандерс, Иглз РБ
25 Джордж Киттл, 49ers ТЭ
26 Джастин Джефферсон, Викинги ВР
27 Кинан Аллен, Зарядные устройства ВР
28 Д’Андре Свифт, Лайонс РБ
29 CeeDee Lamb, Ковбои ВР
30 А.Дж. Браун, Титаны ВР
31 Джо Миксон, Бенгалс РБ
32 Терри МакЛорин, Вашингтон ВР
33 Патрик Махоумс, начальники КБ
34 Джеймс Робинсон, Ягуары РБ
35 Купер Купп, Рамс ВР
36 Амари Купер, Ковбои ВР
37 Кайлер Мюррей, кардиналы КБ
38 Джош Аллен, счеты КБ
39 Майлз Гаскин, Дельфины РБ
40 Майк Эванс, пираты ВР
41 Д.Дж. Мур, Пантеры ВР
42 Роберт Вудс, Рэмс ВР
43 Тайлер Локетт, Сихокс ВР
44 Кайл Питтс, Соколы ТЭ
45 Крис Карсон, Сихокс РБ
46 Хулио Джонс, Титаны ВР
47 Крис Годвин, Буканьеры ВР
48 Рассел Уилсон, Сихокс КБ
49 Ламар Джексон, Рэйвенс КБ
50 Карим Хант, Браунс РБ
51 Джош Джейкобс, Рейдеры РБ
52 Майк Дэвис, Соколы РБ
53 Брэндон Айюк, 49ers ВР
54 Чейз Эдмондс, кардиналы РБ
55 Робби Андерсон, Пантеры ВР
56 Т.Дж. Хокенсон, Лайонс ТЭ
57 Оделл Бекхэм младший, Браунс ВР
58 Адам Тилен, Викинги ВР
59 Дионтэ Джонсон, Стилерс ВР
60 Джуджу Смит-Шустер, Стилерс ВР
61 Даррелл Хендерсон, Рэмс РБ
62 Джавонте Уильямс, Бронкос РБ
63 Дак Прескотт, Ковбои КБ
64 Марк Эндрюс, Вороны ТЭ
65 Гас Эдвардс, Рэйвенс РБ
66 Одноместный номер Девин, купюры РБ
67 Мелвин Гордон, Бронкос РБ
68 Майкл Картер, Джетс РБ
69 Кортленд Саттон, Бронкос ВР
70 Кенни Голладей, Гиганты ВР
71 ДеВанте Паркер, Дельфины ВР
72 Джастин Герберт, Зарядные устройства КБ
73 Рахим Мостерт, 49ers РБ
74 Ной Фант, Бронкос ТЭ
75 Даллас Годерт, Иглз ТЭ
76 DJ Чарк, Ягуары ВР
77 Ти Хиггинс, Бенгалс ВР
78 Джа’Марр Чейз, Бенгалс ВР
79 Найхейм Хайнс, Кольтс РБ
80 Логан Томас, Вашингтон ТЭ
81 JD McKissic, Вашингтон РБ
82 Дибо Самуэль, 49ers ВР
83 Антонио Браун, пираты ВР
84 Райан Таннехилл, Титаны КБ
85 Дэмиен Харрис, Патриоты РБ
86 Леонард Фурнетт, Буканьеры РБ
87 ДеВонта Смит, Иглз ВР
88 Мэтью Стаффорд, Рэмс КБ
89 Филипп Линдсей, техасцы РБ
90 Чейз Клейпул, Стилерс ВР
91 Тайлер Хигби, Рэмс ТЭ
92 Рональд Джонс II, Буканьерс РБ
93 Майк Гесицки, Дельфины ТЭ
94 Майк Уильямс, Зарядные устройства ВР
95 Джерри Джуди, Бронкос ВР
96 Том Брэди, Буканьерс КБ
97 Аарон Роджерс, Packers КБ
98 Роберт Тонян мл., Упаковщики ТЭ
99 Джеймс Коннер, кардиналы РБ
100 Джамаал Уильямс, Лайонс РБ
101 Майкл Питтман младший, Colts ВР
102 Тайлер Бойд, Бенгалс ВР
103 Якоби Мейерс, Патриоты ВР
104 Джален Хёртс, Иглз КБ
105 Маркес Каллауэй, Святые ВР
106 Уилл Фуллер, Дельфины ВР
107 Брандин Кукс, Техас ВР
108 Джарвис Лэндри, Браунс ВР
109 Зак Мосс, Билли РБ
110 Джален Ригор, Иглз ВР
111 Джо Барроу, Бенгалс КБ
112 Джеймс Уайт, Патриоты РБ
113 Дэвид Джонсон, техасцы РБ
114 Маркиза Браун, Вороны ВР
115 Кертис Сэмюэл, Вашингтон ВР
116 Лависка Шено мл., Ягуары ВР
117 Генри Раггс III, Рейдеры ВР
118 Джонну Смит, Патриоты ТЭ
119 Кирк Казинс, Викинги КБ
120 Дарнелл Муни, Медведи ВР
121 Джеймисон Краудер, Джетс ВР
122 Коул Бизли, Билли ВР
123 Тревор Лоуренс, Ягуары КБ
124 Трей проповедь, 49ers РБ
125 Дэмиен Уильямс, Медведи РБ
126 Эй Джей Диллон, Packers РБ
127 Тони Поллард, Ковбои РБ
128 Кенийский Дрейк, Рейдеры РБ
129 Мэтт Райан, Соколы КБ
130 Майкл Гэллап, Ковбои ВР
131 Кори Дэвис, Джетс ВР
132 Балтиморские вороны Д/СТ
133 Пираты Тампа-Бэй Д/СТ
134 Джаред Кук, Зарядные устройства ТЭ
135 Габриэль Дэвис, счеты ВР
136 Бен Ротлисбергер, Стилерс КБ
137 Марвин Джонс, Ягуары ВР
138 Джейлен Уоддл, Дельфины ВР
139 Хантер Генри, Патриоты ТЭ
140 Роб Гронковски, Буканьерс ТЭ
141 Блейк Джарвин, Ковбои ТЭ
142 Джеймис Уинстон, Святые КБ
143 Туа Таговайлоа, Дельфины КБ
144 Питтсбург Стилерс Д/СТ
145 Рассел Гейдж, Соколы ВР
146 Майкл Томас, Святые ВР
147 Рондейл Мур, Кардиналы ВР
148 Брайан Эдвардс, Рейдеры ВР
149 Кристиан Кирк, кардиналы ВР
150 Тре’Куан Смит, Святые ВР
151 Кеннет Гейнуэлл, Иглз РБ
152 Джовани Бернар, Буканьеры РБ
153 Тони Джонс мл., Святые РБ
154 Рамондре Стивенсон, Патриоты РБ
155 Александр Мэттисон, Викинги РБ
156 Тевин Коулман, Джетс РБ
157 Дерек Карр, Рейдеры КБ
158 Патриоты Новой Англии Д/СТ
159 Нельсон Аголор, Патриоты ВР
160 Эммануэль Сандерс, Билли ВР
161 Лос-Анджелес Рэмс Д/СТ
162 Зак Эрц, Иглз ТЭ
163 Джеральд Эверетт, Сихокс ТЭ
164 Энтони Фирксер, Титаны ТЭ
165 Даррел Уильямс, начальники РБ
166 Джастин Джексон, Зарядные устройства РБ
167 Карлос Хайд, Ягуары РБ
168 Бейкер Мэйфилд, Браунс КБ
169 Джастин Филдс, Медведи КБ
170 Трей Лэнс, 49ers КБ
171 Остин Хупер, Браунс ТЭ
172 Тай Джонсон, Джетс РБ
173 Сони Мишель, Рамс РБ
174 Элайджа Митчелл, 49ers РБ
175 Малкольм Браун, Дельфины РБ
176 Рашаад Пенни, Сихокс РБ
177 Тайрелл Уильямс, Лайонс ВР
178 Джон Браун, Рейдеры ВР
179 Майами Дельфинс Д/СТ
180 Футбольная команда Вашингтона Д/СТ
181 Банкноты Баффало Д/СТ
182 Индианаполис Кольтс Д/СТ
183 Дэниел Джонс, Гиганты КБ
184 Коул Кмет, Медведи ТЭ
185 Девонтэ Букер, Гиганты РБ
186 Карсон Венц, Кольтс КБ
187 Канзас-Сити Чифс Д/СТ
188 Тедди Бриджуотер, Бронкос КБ
189 Дариус Слейтон, Гиганты ВР
190 Аллен Лазард, Packers ВР
191 Меколе Хардман, Чифс ВР
192 Т.Ю. Хилтон, Кольтс ВР
193 Нью-Орлеан Сэйнтс Д/СТ
194 Сан-Франциско Форти Найнерс Д/СТ
195 Аризона Кардиналс Д/СТ
196 Миннесота Викинги Д/СТ
197 Кливленд Браунс Д/СТ
198 Марлон Мак, Кольтс РБ
199 Кордаррелл Паттерсон, Соколы РБ
200 Тай’Сон Уильямс, Рэйвенс РБ

Рейтинг кикеров в фэнтези-футболе 2021 года

Рейтинг Игрок
1 Джастин Такер, Вороны
2 Харрисон Баткер, начальники
3 Джейсон Сандерс, Дельфины
4 Мэтт Пратер, кардиналы
5 Янгхве Ку, Соколы
6 Грег Зуэрляйн, Ковбои
7 Дэниел Карлсон, Рейдеры
8 Тайлер Басс, Билли
9 Райан Сантосо, Пантеры
10 Брэндон Макманус, Бронкос
11 Родриго Бланкеншип, Colts
12 Райан Суккоп, Буканьеры
13 Мэтт Гей, Рэмс
14 Джейсон Майерс, Сихокс
15 Робби Гулд, 49ers
16 Мейсон Кросби, Packers
17 Крис Босуэлл, Стилерс
18 Грэм Гано, Гиганты
19 Джейк Эллиотт, Иглз
20 Каир Сантос, Медведи
21 Уил Лутц, Святые
22 Тристан Вискаино, Зарядные устройства
23 Коди Парки, Браунс
24 Каими Фэйрберн, Техас
25 Грег Джозеф, Викинги
26 Олдрик Росас, Святые
27 Куинн Нордин, Патриоты
28 Дастин Хопкинс, Вашингтон
29 Джош Ламбо, Ягуары
30 Эван Макферсон, Бенгалс
31 Сэм Фикен, Титаны
32 Мэтт Амендола, Джетс
33 Остин Зайберт, Лайонс
Рейтинг

TE (PPR) — Американский спортивный блог

В этом году рынок тайт-энда будет интересен.Есть четкая тройка лучших парней, но после нее не так много отличных вариантов. Читайте дальше, чтобы узнать, как я оцениваю эту тройку лидеров и на кого еще вам следует ориентироваться.

Избранное изображение предоставлено: Oregon Live

 1. Трэвис Келси, Kansas City Chiefs

Кого еще я мог бы выбрать? Келче был исторически великолепен в течение последних нескольких сезонов. Я бы без проблем взял его в первом раунде.

 1. Даррен Уоллер, Las Vegas Raiders

Уоллер – восходящая звезда лиги.Он лучшее наступательное оружие «Рейдеров», поэтому в 2021 году у него должна быть постоянная нагрузка. В его распоряжении есть все инструменты.

Изображение с CBS Sports
 1. Джордж Киттл, «Сан-Франциско Форти Найнерс»

Стойкость была проблемой, но когда Киттл на поле, он становится проблемой. Он особенный после улова. Он может превратить пятиметровую игру в тачдаун благодаря своей чистой силе. Если он останется здоровым, он может стать TE1.

 1. Т.Дж. Хокенсон, Детройт Лайонс

Я ожидаю от Хоккенсона большого скачка в этом сезоне.Как и Даррен Уоллер, он лучший приемник своей команды. Джареду Гоффу придется кого-то бросить, и очень часто этим кем-то будет Хоккенсон.

 1. Кайл Питтс, «Атланта Фэлконз»

Когда в пятерке лучших на драфте НФЛ наступает трудный конец, вам лучше следить за ним с первого дня. У Питтса есть размер (у него 6 футов 6 дюймов), скорость и все спортивные навыки в книге. В нападении «Атланты» с большим количеством пасов у Питтса будет много возможностей добиться успеха.

Изображение с Falcons Wire
 1. Логан Томас, футбольная команда Вашингтона

Вы бы мне поверили, если бы я сказал, что Логан Томас был TE3 2020 года? Ну, он был.Он добился успеха с 12-й по 17-ю недели, набирая в среднем 16,3 очка за игру на этом отрезке. С улучшенным нападением вокруг него я ожидаю еще большего в этом сезоне.

 1. Марк Эндрюс, Baltimore Ravens

В прошлом Эндрюс был тайт-эндом высшего уровня, но я не ручаюсь, что он станет им в этом году. «Вороны» добавили в нападение приемных Рашода Бейтмана и Сэмми Уоткинса, что может означать меньше целей для Эндрюса. Кроме того, нападение «Воронов» в любом случае не очень удобно для принимающих.

 1. Роберт Тоньян-младший, Грин Бэй Пэкерс

Тоньян сравнял с Логаном Томасом место на TE3 в прошлом сезоне. Однако для этого ему потребовалось 11 TD. Чтобы стать настоящим TE1, ему придется вывести свою игру на новый уровень в 2021 году.

 1. Даллас Гоэдерт, Филадельфия Иглз

Пока Зак Эрц остается в Филадельфии, Гедерт остается загадкой. Он хороший игрок, но ему может не хватать повторений или стабильности в атаке, чтобы добиться успеха.

 1. Ной Фант, Денвер Бронкос

Фант имеет в своем распоряжении множество физических инструментов, но в нападении Бронкос полно молодых и талантливых вариантов.Кортленд Саттон восстановится после травмы, и Джерри Джуди тоже должен поправиться. Это не оставляет места для Фанта.

Изображение из The Denver Post
 1. Тайлер Хигби, Лос-Анджелес Рэмс

Хигби хорошо спит. Джеральд Эверетт оставил «Рэмс» на свободе, оставив тайт-энд Хигби. Кроме того, «Рэмс» добавили лучшего распасовщика в лице Мэтта Стаффорда. Если вы не уверены в своем стартовом тайт-энде, поймайте Хигби в конце драфта.

 1. Хантер Генри, New England Patriots

Многие люди уходят от Генри, но я думаю, что он сыграет большую роль в Пэтс.Я ожидаю, что Билл Беличик будет использовать Генри и его товарища по тайтэнду Джонну Смита в одних и тех же сетах. Генри — самый талантливый ловец пасов в Новой Англии, поэтому я ожидаю от него хорошего сезона.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Рейтинг WR (PPR) — Американский спортивный блог

С приближением августа самое время начать зубрить черновик. У нас это продолжается с широкими приемниками. Это глубокая группа, которая полна хороших вариантов.Вот как я их складываю.

Авторы избранных изображений: USA Today

 1. Тайрик Хилл, Канзас-Сити Чифс

Благодаря своей скорости у Хилла есть шанс нанести удар из любой точки поля. В прошлом году он забил 17 тачдаунов всего в 15 играх. Я не ожидаю, что его скорость приземлений сильно упадет, когда Патрик Махоумс окажется под центровым.

 1. Даванте Адамс, Green Bay Packers

Адамс должен быть первым в этом списке, но отсутствие Аарона Роджерса снижает его нынешнюю ценность.Тем не менее, я ожидаю, что он будет играть в этом году, так как он будет искать новый контракт после этого сезона. Если Джордан Лав сможет выступить, Адамса ждет еще один отличный год.

Изображение из Green Bay Packers
 1. DeAndre Hopkins, Arizona Cardinals

DHop вместо Diggs — непопулярный выбор, но я все равно с ним справлюсь. Хопкинс уже много лет производит лучшие фэнтезийные приемники, тогда как Диггс стал лучшим вариантом в прошлом сезоне. Дайте мне DHop на весь день.

 1. Стефон Диггс, Баффало Биллс

Диггс был невероятен в 2020 году, но сможет ли он сохранить такое величие в этом сезоне? Придумают ли команды, как его замедлить? Тем не менее, он должен получить массу целей.

 1. Кэлвин Ридли, Atlanta Falcons

Ридли вступает в первый год, когда он остается лучшим вариантом для Атланты, так как Falcons недавно обменяли Хулио Джонса. Это означает больше целей, но также может означать и больший охват. Тем не менее, я бы не стал беспокоиться о второй части, так как Ридли хорошо сыграл, когда Джонс был травмирован в прошлом сезоне.

 1. Д.К. Меткалф, Сиэтл Сихокс

По отношению к Меткалфу мало что изменилось. У него будет та же роль в том же нападении, что и в прошлом сезоне.Он представляет собой большую игровую угрозу, которая может каждую неделю набирать большие очки.

 1. Аллен Робинсон II, Chicago Bears

СМИ и болельщики НФЛ постоянно недооценивают ARob. В прошлом году он показал отличные результаты с Митчем Трубиски и Ником Фоулсом в QB. С Энди Далтоном и Джастином Филдсом я ожидаю от Робинсона еще большего.

 1. Кинан Аллен, Лос-Анджелес Чарджерс

Когда он не был травмирован, Аллен доминировал в 2020 году. Как и в случае с Аробом, я ожидаю от Аллена еще большего в этом сезоне, поскольку его химия с Джастином Гербертом должна улучшиться.Вдобавок ко всему, он должен справиться с еще большей нагрузкой после ухода Хантера Генри.

Изображение из Зала славы профессионального футбола
 1. Терри Маклаурин, Washington Football Team

Я большой сторонник Маклаурина. В прошлом году «Вашингтон» сменил квотербеков, но Маклаурин все же нашел способ стабильно показывать результат. Если Райан Фитцпатрик сможет обеспечить большую стабильность на этой позиции, цифры Маклаурина должны резко возрасти.

 1. А.Дж. Браун, Tennessee Titans

Браун никогда не получал тома WR1, но он все же нашел способы разместить статистику WR1.В 2020 году он был шестым по набранным очкам за игру среди принимающих всего с 7,6 голами за игру. Для справки: ДеАндре Хопкинс набирал в среднем на 0,3 очка больше за игру, забив примерно на 2,4 шайбы больше. Если объем Брауна увеличивается, будьте осторожны.

 1. Майкл Томас, «Нью-Орлеан Сэйнтс»

С уходом Дрю Бриса фэнтезийные запасы Томаса весьма сомнительны. Есть реальный шанс, что Тайсом Хилл начнет в QB за Новый Орлеан, что станет огромным ударом для фантазийных владельцев Томаса. Однако, если Джеймис Уинстон в конечном итоге выйдет в старте, это будет хорошим предзнаменованием для указанных владельцев.С Томасом это риск.

 1. Джастин Джефферсон, Minnesota Vikings

Я отношусь к Джефферсону хуже, чем большинство людей, потому что ему будет очень сложно повторить то, что он сделал в прошлом сезоне. В 2020 году на него напали 125 раз. Он поймал 88 из этих проходов с исключительно высоким коэффициентом улова 70,4%. Он превратил эти 88 уловов в 1400 приемных ярдов при 15,9 ярдах за прием. Если он не получит больше целей, я не ожидаю, что он сможет так же продуктивно работать в этом году.

 1. Амари Купер, Даллас Ковбойз

С возвращением Дака Прескотта купитесь на рекламу Амари Купера. Он забил 9+ мишеней в четырех полных играх, сыгранных Прескоттом. Если с нападением «Ковбоев» все пойдет хорошо, Купер — законный фэнтезийный вариант.

Изображение из NFL Trade Rumors
 1. Хулио Джонс, Tennessee Titans

Этой осенью мы впервые увидим Джонса в новой форме. Несмотря на присутствие A.J. Браун, я ожидаю, что Джонс будет получать много взглядов в каждой игре.После Джонса и Брауна возможности получения Теннесси значительно сократились, так что этот дуэт должен процветать вместе.

 1. Роберт Вудс, «Лос-Анджелес Рэмс»

Последние несколько сезонов Вудс стабильно выступал за «Рэмс». С Мэтью Стаффордом в Лос-Анджелесе мы могли видеть от него еще больше. На самом деле, Стаффорд, вероятно, лучший QB Вудс, с которым когда-либо играл.

 1. CeeDee Lamb, Dallas Cowboys

В 2020 году Лэмб продемонстрировал законный потенциал суперзвезды.Он универсален с отличными способностями к ловле. С возвращением Дака Прескотта ожидайте солидного производства WR2 от Лэмба.

 1. Майк Эванс, Tampa Bay Buccaneers

Когда дело доходит до производства в красной зоне, Эванс не имеет себе равных ни в одном другом широком ресивере. Однако везде на поле он недостаточно нацелен, чтобы быть рядом с WR1. Он очень талантлив, но нападение «Бакс» настолько загружено, что он может не получить массу возможностей.

Изображение из Sporting News
 1. Крис Годвин, Tampa Bay Buccaneers

Как и Майк Эванс, Годвин невероятно талантлив.Так же, как и у Эванса, его проблема с фантазией — рабочая нагрузка. Просто невозможно оценить его пол в нападении «Бакс».

 1. Д.Дж. Мур, Каролина Пантерз

Проще говоря, Муру нужно лучше играть квотербеком. Надеюсь, Сэм Дарнольд сможет это обеспечить, потому что у Мура есть все шансы сыграть очень хорошо.

 1. Кенни Голладей, Нью-Йорк Джайентс

Если вы забыли, Голладей очень хороший приемник. Он разнорабочий, который поможет Дэниэлу Джонсу улучшить свою игру.Он настоящий вариант номер один в Нью-Йорке.

Изображение из GMEN HQ
 1. Adam Тиелен, Minnesota Vikings
 1. Тайлер Локетт, Сиэтл Сихокс
 1. Купер Kupp, Лос-Анджелес Рамс
 1. Оделл Бекхэм младший, Кливленд Browns
 1. Brandon Aiyuk, Сан-Франциско 49ers
 1. Diontae Джонсон, Pittsburgh Steelers
 1. Тайлер Boyd, Cincinnati Bengals
 1. JuJu Смит-Schuster, Pittsburgh Steelers
 1. Брандин Повара, Хьюстон техасцы
 1. Courtland Sutton, Денвер Бронкос
 1. Д.J. Chark младший, Джексонвилл Ягуары
 1. Ja’Marr Chase, Cincinnati Bengals
 1. DeVonta Смит, Филадельфия Иглз
 1. Robby Андерсон, Каролина пантеры
 1. Chase Клейпул, Pittsburgh Steelers
 1. Tee Хиггинс, Цинциннати Бенгалс
 1. Deebo Самуэль, Сан-Франциско 49ers
 1. Will Fuller V, Miami Dolphins
 1. Джерри Jeudy, Денвер Бронкос
 1. Джарвис Лэндри, Cleveland Browns
 1. Кори Дэвис, New York Jets
 1. Дарнелл Муни, Chicago Bears
 1. Кертис Сэмюэл, Washington Football Team
 1. Лависка Шено мл., Джексонвилл Ягуары
 1. Антонио Браун, Tampa Bay Buccaneers
 1. Marvin Jones Jr., Джексонвилл Ягуары
 1. Devante Паркер, Miami Dolphins
 1. Генри Ruggs III, Лас-Вегас Raiders
 1. Jaylen Waddle , Майами Дельфинс
 1. Маркиза Браун, Балтимор Рэйвенс

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Дизайн упаковки | Американская упаковочная корпорация

Дом → О АПК → История

За более чем столетнюю историю American Packaging Corporation (APC) принадлежала только двум семьям — Кардонам и Шотландам.И за это время нашей компанией руководили всего пять генеральных директоров. Наш многолетний успех в качестве поставщика индивидуальной гибкой упаковки обусловлен нашим стремлением предоставлять больше инноваций, более высокое качество и более оперативное обслуживание клиентов, а также нашими стратегическими инвестициями в новейшие технологии. Прочтите Stan the Man, чтобы узнать больше о фундаменте, на котором была построена наша компания.

1902: Семья Кардон основала American Bag & Paper (ABP) как специализированную компанию по производству сумок в Филадельфии, штат Пенсильвания.1902: Семья Кардон основала American Bag & Paper (ABP) как специализированную компанию по производству сумок в Филадельфии, штат Пенсильвания. 1965: APC приобретает компанию Northern Packaging. 1965: APC приобретает компанию Northern Packaging. 1969: Стэнли Шотланд становится президентом и генеральным директором ABP. 1969: Стэнли Шотланд становится президентом и генеральным директором ABP. 1972: ABP приобретает Amerpack, расширяя производство ротогравюрной печати в Колумбусе, штат Висконсин.1972: ABP приобретает Amerpack, расширяя производство ротогравюрной печати в Колумбусе, штат Висконсин. 1986: Семья Шоттланд покупает APC у семьи Кардон, и Стив Шоттланд становится президентом. В 1989 году Стив становится генеральным директором 1986: Семья Шоттланд покупает APC у семьи Кардон, и Стив Шоттланд становится президентом. В 1989 году Стив становится генеральным директором 1999: Питер Шотланд становится президентом и генеральным директором APC.1999: Питер Шотланд становится президентом и генеральным директором APC. 2014: APC строит свой новый Центр инноваций в области упаковки в Колумбусе, штат Висконсин, для развития сотрудничества, идей, создания прототипов и демонстрации продукции. 2014: APC строит свой новый Центр инноваций в области упаковки в Колумбусе, штат Висконсин, для развития сотрудничества, идей, создания прототипов и демонстрации продукции. 2017: В ДеФоресте, штат Висконсин, построен новый цех глубокой печати и ламинирования.Девять месяцев от открытия до коммерческого продукта. 2017: В ДеФоресте, штат Висконсин, построен новый цех глубокой печати и ламинирования. Девять месяцев от открытия до коммерческого продукта. 2018: В январе открывается наш новый цех флексографской печати и ламинирования в Чили, штат Нью-Йорк. 2018: В январе открывается наш новый цех флексографской печати и ламинирования в Чили, штат Нью-Йорк.

PPR В АМЕРИКЕ | RealTime Fantasy Sports

Рикардо Аллен 10 января 22:03 по восточноевропейскому времени

Цинциннати Бенгалс S Рикардо Аллен (сотрясение мозга) проходит через протокол сотрясения мозга после травмы на 18-й неделе.

From TheHuddle

Дариус Филон 10 января 21:33 по восточноевропейскому времени

Обновляя предыдущий отчет, Las Vegas Raiders DT Дариус Филон (колено) получил разрыв сухожилия надколенника во время игры на 18-й неделе и пропустит оставшуюся часть 2021 года. сезон, по словам источника.

From TheHuddle

Philadelphia Eagles TE Ричард Роджерс и TE Ноа Тогиаи вернулись в тренировочную команду в понедельник, 10 января, после того, как были в активном составе на 18-й неделе. TE Даррен Феллс был возвращен в тренировочную команду в понедельник, 1 января.10, после того, как был в активном списке на 18-й неделе.

Из TheHuddle

Tennessee Titans RB Джордан Уилкинс вернулся в тренировочную команду в понедельник, 10 января, после того, как был в активном списке на 18-й неделе.

Из TheHuddle

Cincinnati Bengals QB Джейк Браунинг и WR Трент Тейлор вернулись в тренировочную команду в понедельник, 10 января, после того, как были в активном составе на 18-й неделе. Тренировочная команда, понедельник, янв.10, после того, как был в активном списке на 18-й неделе. Dylan Mabin, CB Jordan Miller, S KeiVarae Russell и WR Easop Winston подписали резервные/фьючерсные контракты в понедельник, 10 января. Условия контрактов не разглашаются.

From TheHuddle

Пэрри Никерсон 10 января 20:03 по восточноевропейскому времени

Minnesota Vikings LB Таф Борланд, CB Майлз Дорн, WR Триштон Джексон, WR Майрон Митчелл, CB Парри Никерсон, OT Тимон Пэррис, RB A.Дж. Роуз и Д.Т. Т.Дж. Смит подписал резервные/фьючерсные контракты в понедельник, 10 января. Условия контрактов не разглашаются.

From TheHuddle

Запасной квотербек «Сиэтл Сихокс» Джино Смит был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде в понедельник утром и отпущен под залог в 1000 долларов. Смит был дублером Рассела Уилсона в последние два сезона, но в это межсезонье он будет неограниченно свободным агентом, и этот арест может побудить «Сиэтл» двигаться дальше в 2022 году. В четырех играх этого года (три старта) Смит набрал 68 очков.4% из его 95 попыток передачи на 702 ярда, пять приземлений и один перехват при переносе мяча девять раз на 42 ярда и один результат на земле. Он смог привести Сиэтл только к одной победе в трех своих стартах, в то время как Уилсон был в резерве с травмами из-за разрыва связки на пальце.

От RotoBaller

Джереми Ледбеттер 10 января 19:53 по восточноевропейскому времени

Jacksonville Jaguars WR Джефф Коттон, RB Натан Коттрелл, OT Кой Кронк, WR Джош Хаммонд, OG Джаред Хокер, WR Тим X.Джонс, DE Jeremiah Ledbetter и OT Badara Traore подписали резервные/фьючерсные контракты в понедельник, 10 января. Условия контрактов не разглашаются.

From TheHuddle

Тайт-энд Кливленд Браунс Дэвид Нджоку хочет подписать продление контракта, которое позволит ему остаться в команде на долгое время. «Мне здесь нравится. Мне здесь нравится до глубины души», — сказал Нджоку. «Я искренне хочу быть здесь до конца своей карьеры, поэтому мой агент и Брауны все еще ведут переговоры, мы все еще обсуждаем, что мы можем сделать, и мы будем двигаться дальше.25-летний футболист станет неограниченно свободным агентом в этом межсезонье после того, как поймал 36 пасов на 53 мишени на 475 ярдов и четыре тачдауна в 16 играх. Pro Football Focus поставил его на 15-е место среди 75 квалификационных тайм-эндов. вероятно, был бы TE1 еженедельно, если бы он не был в Кливленде, где он делится снимками с Остином Хупером и Харрисоном Брайантом

От RotoBaller

Ресивер Грин Бэй Пэкерс Маркес Вальдес-Скантлинг (спина) повредил спину в финал регулярного сезона 18-й недели против «Детройт Лайонс» в воскресенье.Вальдес-Скантлинг сыграл всего 15 снэпов в атаке, прежде чем покинуть игру, и не смог добиться своей единственной цели в поражении от «Детройта». Неясно, насколько серьезна его травма, но хорошая новость заключается в том, что у него будет дополнительная неделя на отдых перед тем, как «Пэкерс» сыграют свою первую игру в плей-офф. Вальдес-Скантлинг в этом году был фантастическим ресивером, набирая в среднем 2,4 лова и 39,1 ярда на приеме в 11 играх и трижды находя зачетную зону. Если MVS не сможет сыграть через две недели, Аллен Лазард, у которого было два тачдауна против Детройта, станет гораздо более привлекательным в качестве дешевой игры DFS.

От RotoBaller

Сиэтл Сихокс, бегущий защитник Адриан Петерсон (защитник) хотел бы продолжать играть и не хочет, чтобы его карьера завершилась так, как в этом году, из-за травмы. Петерсон закончил год в тренировочном отряде «Сихокс» с травмами в резерве из-за травмы поясницы. 36-летний игрок вернется на открытый рынок в это межсезонье и будет стремиться закрепиться в другом месте, если сможет доказать, что полностью здоров. В четырех играх с «Сихокс» и «Титанами» Петерсон пронес мяч 38 раз на 98 ярдов (2.6 ярдов за перенос) и два тачдауна, плюс четыре ловли на восемь ярдов. Хотя вполне возможно, что AD сможет привести себя в форму, чтобы снова играть в 2022 году, ясно, что на данном этапе его карьеры у него мало что осталось в запасе. Если он присоединится к другому клубу, Петерсон в основном обеспечит ветеранскую глубину.

Из RotoBaller

Atlanta Falcons CB Ди Алфорд, CB Корнелл Армстронг, OT Вилли Биверс, LB Куинтон Белл, DE Джордан Брэйлфорд, LB Дориан Этеридж, WR Чад Хансен, RB Калеб Хантли, С. Лютер Кирк, TE Брэйден Лениус, P Дом Маджио, OG Райан Нойзил, CB Лафайет Питтс, TE Джон Рейн, LB Рашад Смит, DE Ник Турман и WR Остин Траммелл подписали резервные / будущие контракты в понедельник, 1 января.10. Условия контрактов не разглашаются.

From TheHuddle

Квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Дэниел Джонс (шея) «абсолютно» рассчитывает полностью очиститься к лету. Джонс сказал, что он не ограничен в поднятии тяжестей, беге или метании, и ему не нужно беспокоиться о контакте до августа во время тренировочного сбора. 24-летний игрок пропустил последние шесть игр года из-за травмы шеи, но «Джайентс» проявляли особую осторожность с сигнальщиком франшизы в другом проигранном сезоне.В 11 стартах за G-Men в 2021 году Джонс пошел 232 из 361 на 2428 ярдов, 10 тачдаунов и семь перехватов, добавив 62 керри на 298 ярдов и два очка на земле. У «Джайентс» много талантов, но Джонс будет средним QB2 с потенциалом в фэнтезийных драфтах в сезоне 2022 года.

From RotoBaller

Бегущий защитник Jacksonville Jaguars Трэвис Этьен (фут), который пропустил весь сезон новичков в 2021 году из-за травмы стопы Лисфранка, сказал: «Я определенно чувствую, что с этого момента я буду готов к тренировочному лагерю, я буду готов к работе.«Этьен бегал, и следующий шаг — вернуться к поднятию тяжестей и бегу на полной скорости. Джеймс Робинсон порвал свой ахилл в середине декабря, так что защитники «Ягуаров» в межсезонье находятся в постоянном движении. Этьен, который был 25-м общий выбор в первом раунде в 2021 году, в конечном итоге должен сыграть значительную роль в бэкфилде «Ягуаров» в качестве универсального оружия, но его ценность воображения будет зависеть от того, как пройдет реабилитация его и Робинсона весной и летом. RotoBaller

Энтони Браун 10 января 19:03 по восточноевропейскому времени

Dallas Cowboys CB Энтони Браун был активирован из резервного списка COVID-19 в понедельник, январь.10.

From TheHuddle

Главный тренер «Каролины Пантерз» Мэтт Рул сказал, что травма ресивера Терраса Маршалла-младшего (стопа) — краткосрочная сделка, и ожидается, что весной он будет готов к организованным командным действиям. Маршалл попал в травмированный резерв и не смог сыграть в финале регулярного сезона 18-й недели против « Тампа-Бэй Букканирс» . В свой первый сезон в НФЛ 21-летний игрок поймал 17 из 30 мишеней на 138 ярдов и не приземлился в 13 сыгранных играх. Выбранный во втором раунде LSU будет играть более важную роль в пасовой игре во втором сезоне вместе с товарищем-новичком Ши Смитом.Но с возвращением квотербека Сэма Дарнольда и поиском «Пантерами» нового координатора нападения Маршалл, в основном, станет династией/хранителем, направляющимся в кампанию 2022 года.

От RotoBaller

Вашингтонская футбольная команда, раннингбэк Джей Ди МакКиссик, который в межсезонье будет свободным агентом, заявил, что есть взаимный интерес к его возвращению в 2022 году. «Они хотят, чтобы я был здесь, и я хочу быть здесь. что-то сделано», — сказал МакКиссик. МакКиссик пропустил последние шесть игр регулярного чемпионата из-за травмы шеи, и еще неизвестно, вернется ли он в D.C. в следующем году, когда Джарет Паттерсон потенциально возьмет на себя более важную роль после ведущего защитника Антонио Гибсона. Но МакКиссик был одним из самых универсальных плеймейкеров команды в 2021 году до своей травмы, проведя 48 раз с мячом на 212 ярдов и дважды приземлившись, добавив 43 ловли на 397 ярдов и два тачдауна по воздуху. За последние два года у МакКиссика было 123 приема на 986 ярдов и четыре тачдауна в качестве ловца паса.

От RotoBaller

Что означает PPR в фэнтези-футболе и три цели на драфте

Если вы новичок в фэнтези-футболе, то самой пугающей аббревиатурой может быть PPR.

Сначала сделайте глубокий вдох. Это фэнтези-футбол, а не настоящий футбол, поэтому никто не будет кричать на вас за то, что вы не знаете, что это такое. Ну, я не могу говорить за людей из вашей лиги фэнтези-футбола, но я точно не буду кричать на вас.

Во-вторых, вот где я! В этом удобном руководстве объясняется, что такое формат PPR и на каких игроков следует ориентироваться в драфте фэнтези-футбола.

Вот все, что вам нужно знать.

Что такое ППР?

PPR — это аббревиатура, расшифровывающаяся как «точка за прием».” Это так же просто, как и звучит: за каждый улов игрока вашей фантастической команды вы зарабатываете очко.

Теперь не все лиги PPR одинаковы. Некоторые лиги присваивают разное количество очков за прием, примерно от нуля до единицы. Перед драфтом обязательно проконсультируйтесь со своим менеджером лиги, сколько очков стоит прием, так как это изменит ваш подход.

Для целей его руководства мы предполагаем, что один прием стоит одно очко.

Я в лиге PPR. Что это значит для моего проекта?

Это означает, что вам нужно смотреть на игроков, которые ловят много пасов, и на тех, на кого часто нацелены. Давайте посмотрим на ресивера Minnesota Vikings Адама Тилена в качестве примера.

В лигах, не входящих в PPR, самыми важными показателями Тилена в прошлом сезоне были «1373» и «девять». Первый представлял его приемные ярды, а второй — его приземления. Предполагая, что получение и ускорение TD стоят по шесть очков за штуку, а получение и ускорение ярдов стоят 0.1 очко за ярд, Тилен набрал 182,3 очка в 2018 году.

 

Этого было достаточно, чтобы сделать его одним из лучших принимающих в стандартных фэнтези-лигах в прошлом году, но еще более ценным он был в лигах PPR. В прошлом сезоне он занял четвертое место с 113 приемами, а это означает, что он стоил бы дополнительных 113 очков.

Большинство лучших принимающих в стандартных лигах получат такой объем, но знание того, на кого чаще всего нацелены, может иметь большое значение на некоторых важных позициях.

На кого нацелиться?

Все четверо из приведенных ниже игроков являются примерами игроков с скилл-позицией (один фланговый принимающий, ранний бэк и тайтовый), чей запас увеличивается благодаря их способности ловить пас.

Джеймс Уайт, Patriots RB
Уайт пробежал солидные 425 ярдов за 94 керри и добавил четыре тачдауна в прошлом сезоне. Его 751 приемный ярд и семь принимающих TD сделали его слабым RB1 или действительно сильным RB2 в стандартных лигах, но его 87 приемов сделали его пограничным элитным RB1 в лигах PPR.

Сони Мишель полагает, что получит большую часть керри в Новой Англии, но постоянная игра Билла Беличика на заднем поле и четкая химия Брэди с Уайтом по-прежнему делают его жизнеспособным фэнтезийным вариантом.

Джарвис Лэндри, «Браунс» WR
Знаете ли вы, что за первые пять лет своей карьеры ни один ресивер в истории НФЛ не заработал больше уловов, чем Джарвис Лэндри? Хватит шутить про ярды на прием, у парня уверенные руки!

Даже с товарищем по команде LSU Оделлом Бекхэмом-младшим.присоединившись к нему в Dawg Pound, Лэндри в этом сезоне получит множество пасов от Бейкера Мэйфилда. Он не будет вашим WR1, но он может быть вашим WR2 или даже вашим флексом.

Зак Эрц, Eagles TE
Трэвис Келс был королем тайт-эндов в 2018 году и сохраняет корону в 2019 году. Но Зак Эрц закрывает этот пробел в форматах PPR.

Он является фаворитом ныне здорового стартового квотербека «Иглз» Карсона Венца, а в прошлом сезоне Эрц сделал рекордные для карьеры 116 пасов.Этого было достаточно, чтобы обойти тайт-энда 49ers Джорджа Киттла и стать вторым лучшим на позиции в форматах PPR, и об этом следует помнить, если (читай: когда) вы упустите Келси.

Больше содержимого комплекта драфта для фэнтези-футбола

A. PPR Экорегионы уровня IV США и экорайоны Канады формируют 358…

Мы изучили взаимосвязь между факторами местного (болотного) и ландшафтного уровня и численностью гнездящихся птиц на 1190 депрессивных заболоченных территориях в районе выбоин прерий на севере и юге. Дакота в период размножения 1995–97 гг.Обследуемые водно-болотные угодья были выбраны из пяти классов водно-болотных угодий (щелочные, постоянные, полупостоянные, сезонные или временные), двух типов водно-болотных угодий (естественные или восстановленные) и двух групп землевладельцев (частных или федеральных). За 3 года на обследованных водно-болотных угодьях нами зарегистрировано 133 вида птиц. Мы проанализировали девять наиболее распространенных (или очаговых) видов (то есть виды, которые присутствовали на 25 и более процентах из 1190 водно-болотных угодий): краснокрылый дрозд (Agelaius phoeniceus), синекрылый чирок (Anas discors), кряква. (Anas platyrhynchos), лысуха американская (Fulica americana), белянка (Anas strepera), желтоглотка обыкновенная (Geothlypis trichas), желтоголовый дрозд (Xanthocephalus xanthocephalus), широконоска (Anas clypeata) и саваннский воробей (Passerculus sandensis).Наши результаты подчеркивают экологическую ценность всех классов водно-болотных угодий, естественных и восстановленных водно-болотных угодий, а также водно-болотных угодий, находящихся в государственной и частной собственности в этом регионе, включая водно-болотные угодья, которые, как правило, меньше и неглубокие (то есть временные и сезонные водно-болотные угодья) и, следовательно, наиболее уязвимы для дренажа. Синекрылый чирок, северный широконоска, белобрысый чирок, обыкновенная желтоглотка и краснокрылый дрозд имели более высокую численность на федеральных землях, чем на частных водно-болотных угодьях. Численность различалась по классам водно-болотных угодий для семи из девяти основных видов: синекрылого чирка, северного широконоска, кряквы, американской лысухи, обыкновенной желтошейки, желтоголового черного дрозда, краснокрылого черного дрозда.Американский лысух имел более высокую численность на восстановленных водно-болотных угодьях, чем на естественных водно-болотных угодьях в целом, а серая воронка и обыкновенная желтоглотка имели более высокую численность на частных восстановленных водно-болотных угодьях, чем на частных естественных водно-болотных угодьях. Желтоглотка обыкновенная была единственным видом, численность которого на восстановленных частных водно-болотных угодьях была выше, чем на восстановленных федеральных водно-болотных угодьях. После поправки на размер водно-болотных угодий, дату и место проведения исследований наши результаты показали, что включение в модели факторов на уровне водно-болотных угодий и ландшафта может улучшить нашу способность прогнозировать численность водно-болотных птиц в этом регионе.